O Kinie

Regulamin kina

 

Regulamin Kina SOKÓŁ

 

obowiązujący okresowo tj. w okresie występowania stanu epidemii 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

  

I. Postanowienia ogólne 

 1. W okresie występowania stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązują ograniczenia przy korzystaniu z Kina SOKÓŁ w  Nowym Sączu określone przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 poz. 861 z późniejszymi zmianami), wytycznymi dla kin MKiDN oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i niniejszym Regulaminem. W przypadku innych regulacji w przepisach w kinie stosowane będą odpowiednie zmiany.

 2. Zakup biletu oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie (treść Regulaminu dostępna jest w kasie oraz na stronie https://www.kino-sokol.pl).

 3. W okresie obowiązywania Regulaminu, obowiązuje zakaz wstępu osób niezatrudnionych do biur
  w obiekcie, istnieje możliwość kontaktu telefonicznego.

 

II. Zasady korzystania z Kina 

 1. Na terenie Kina, należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez pracowników Kina.

 2. Widzowie zobowiązani są stosować się do bieżących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego,
  a także zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki  z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są:
   

 • dzieci do lat 5,

 • osoby, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,

 • osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,

 • osoby z zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi, układu oddechowego lub krążenia przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

 

 1. Osoby z jednego gospodarstwa domowego nie są zobowiązane do przestrzegania tej odległości między sobą, jak również osoby, które uczestniczą w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia i widz, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem
  o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Aby zachować zalecaną odległość pomiędzy osobami w kolejce przy kasie, należy stosować się do poziomych oznaczeń podłogowych.
  Rekomendowane jest również korzystanie z usług Kina w założonych rękawiczkach jednorazowych oraz dezynfekcja rąk.

 2. Widzowie mogą poruszać się po obiekcie wyznaczoną trasą od strefy wejścia/kasy, do sal i miejsc oczekiwania:

 

Do dużej sali im. Lucjana Lipińskiego 

 • wejście od kasy korytarzem za kasą w prawo do drugich drzwi po lewej stronie nr 11,

 • wyjście z seansu drzwiami u góry Sali nr 18 i 19, a następnie prosto, głównym zespołem wejściowym po schodach na zewnątrz obiektu do ul. Kościuszki,

 • toalety (na poziomie wejścia na salę) obok szatni,

 • dla osób poruszających się na wózku, opiekunów z dzieckiem w wózku oraz wszystkich osób  o indywidualnych potrzebach, wejście i wyjście zewnętrznym podjazdem (drzwi nr 14 i 15), dalej na wprost bezpośrednio na salę,

 • toaleta, przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, znajduje się w korytarzu za kasą biletową. W toalecie jest przewijak.

  

Do małej sali im. Piorta Kosińskiego 

 • wejście i wyjście obok kasy,

 • toalety: zejście klatką schodową na niższy poziom, w lewo naprzeciwko szatni

 • dla osób poruszających się na wózku, opiekunów z dzieckiem w wózku oraz wszystkich osób o indywidualnych potrzebach, wejście zewnętrznym podjazdem (drzwi nr 14 i 15), dalej w lewo w kierunku kasy, następnie jeszcze raz w lewo. Po minięciu kasy wejście do sali jest po prawej stronie. Wyjście tą samą trasą,

 • toaleta, przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, znajduje się w korytarzu za kasą biletową. W toalecie jest przewijak.

 

Do sali multimedialej im. Danuty Szaflarskiej 

 • wejście od strony kasy na wprost przez klatkę schodową do przeszklonego łącznika, drzwi na wprost i na prawo,

 • wyjście bezpośrednio z sali (nr 40) na zewnątrz budynku,

 • toalety: zejście klatką schodową na niższy poziom, w lewo naprzeciwko szatni,

 • dla osób poruszających się na wózku wejście zewnętrznym podjazdem (drzwi nr 14 i 15), dalej w lewo obok kasy do windy (na poziom 0), z przeszklonego łącznika drzwi na prawo. Wyjście bezpośrednio z sali (nr 40) na zewnątrz budynku,

 • toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi jest na poziomie 2. obok kawiarni Klub Sztuki.

 

Do sali studyjnej im. Zofii Rysiówny 

 • wejście od strony kasy na wprost przez klatkę schodową, dalej w dół klatką schodową, prosto obok szatni do przedsionka obok Sali kominkowej, następnie w lewo schodkami w górę i w prawo korytarzem do Sali,

 • wyjście z sali w lewo, a następnie w prawo korytarzem i dalej schodami do drzwi nr P11 (wyjście na ul. Długosza),

 • toalety w korytarzu prowadzącym drogą wyjściową z sali (na tym samym poziomie co sala).

 • dla osób poruszających się na wózku wejście i wyjście w porozumieniu z obsługą Kina.

  

Do sali małych form im. Romana Sichrawy 

 • wejście i wyjście od kasy schodami w górę na I piętro i korytarzem do drzwi po lewej stronie nr 101 i 102,

 • toalety (na poziomie wejścia na salę) w lewo i korytarzem w prawo obok szatni,

 • dla osób poruszających się na wózku wejście i wyjście zewnętrznym podjazdem (drzwi nr 14 i 15), dalej w lewo, ponownie w lewo i prosto do windy (na poziom 3), po wyjściu z windy na lewo do drzwi nr 101 lub 102,

 • toaleta, przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, jest na poziomie 2. obok kawiarni Klub Sztuki.

  

Do Sali Konesera w piwnicach 

 • wejście od strony kasy na wprost przez klatkę schodową, dalej w dół klatką schodową, prosto obok szatni do przedsionka obok Sali kominkowej, następnie w prawo do drzwi Sali po lewej stronie na końcu korytarza,

 • wyjście z sali w prawo i dalej schodami w górę do drzwi nr P11 (wyjście na ul. Długosza),

 • dla osób poruszających się na wózku wejście i wyjście w porozumieniu z obsługą Kina,

 • toalety w korytarzu prowadzącym do wyjścia (na tym samym poziomie co sala).  

Widzowie nie mogą poruszać się po części biurowej obiektu oraz korytarzach, które nie prowadzą bezpośrednio do sal kinowych, wyjścia lub kawiarni na terenie SOKOŁA. 

 1. Oczekiwanie na seans rekomendujemy przed budynkiem SOKOŁA, aby pozostawić wolną przestrzeń osobom korzystającym z kasy. Proponujemy w czasie oczekiwania zwiedzanie Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ czynnej od wtorku do niedzieli w godzinach 12:00 – 17:00.

 2. Osoby oczekujące na seans na korytarzu Kina powinny zachować zalecany dystans od innych osób. Jeżeli nie jest to możliwe, oczekiwać na rozpoczęcie seansu na zewnątrz - na dziedzińcu/parkingu MCK SOKÓŁ.

 3. Osoby chore na COVID-19 i inne choroby zakaźne oraz przebywające na kwarantannie nie mogą korzystać z usług Kina.

 4. Wprowadza się zabezpieczenia dotyczące kordonu sanitarnego: 

 1. płyn do dezynfekcji rąk osób wchodzących do budynku i wychodzących z niego przy drzwiach do obiektu, wejściach na sale oraz, przy kasie oddzielonej od Widzów szybą,

 2. mydło w płynie ze środkiem bakteriobójczym w węzłach sanitarnych obok sal kinowych oraz papierowe ręczniki,

 3. środki ochrony indywidualnej pracowników mających kontakt z użytkownikami: rękawiczki ochronne i maseczki zakrywające usta oraz nos,

 4. dystans między widzami Kina na widowni – udostępnienie co drugiego miejsca w rzędzie, dystans ten nie jest wymagany pomiędzy osobami, o których mowa w ust. 3.,

 5. wietrzenie sal kinowych i holi,

 6. dezynfekcja klamek, poręczy i uchwytów w salach kinowych i holu,

 7. sprawdzanie biletów zakupionych online bezdotykowo,

 8. komunikaty sanitarne bezpośrednio przed projekcją seansu,

 9. oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej,

 10. sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością (minimum raz na godzinę),

 11. umieszczenie w widocznym miejscu (np. na stronach www) komunikatu informującego o podjętych działaniach zapobiegawczych, zapewniających bezpieczeństwo osobiste każdego z widzów,

 12. preferuje się nabywanie biletów online,

 13. zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. 

 1. Osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu, zakłócające porządek, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mogą być poproszone o opuszczenie obiektu przez pracowników Kina, bez zwrotu należności za bilet wstępu.

 2. Kasa Kina otwierana jest godzinę przed pierwszym seansem, a zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.

 3. Bilety na dany seans można kupić w dowolnym momencie jego trwania (z wyjątkiem ostatniego seansu). Rekomendowana jest płatność kartą oraz zakup biletów online na stronie Kina www.kino-sokol.pl

 4. Wejście do sal kinowych możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego biletu.

 5. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonej sali, dniu i na wyznaczoną godzinę.

 6. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.

 7. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazanym na bilecie numerem miejsca lub jak wskaże obsługa Kina, jeśli miałoby to związek z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego.

 8. Zarezerwowane bilety należy odebrać do 15 minut przed rozpoczęciem seansu. Po tym czasie nieodebrane rezerwacje zostaną anulowane.

 9. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży uczącej się, studentom, emerytom, osobom
  z pierwszą grupą inwalidzką, posiadaczom Karty Dużej Rodziny oraz Nowosądeckiej Karty Rodziny, aktywnym Honorowym Dawcom Krwi na podstawie ważnej legitymacji. Bezpłatne bilety przysługują opiekunowi osoby z pierwszą grupą inwalidzką oraz opiekunowi dziecka z orzeczeniem
  o niepełnosprawności na podstawie stosownych dokumentów.

 10. Korzystanie z Karty Dużej Rodziny odbywa się z okazaniem karty i dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem.

 11. Zwrotu biletu zakupionego w kasie Kina można dokonać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem seansu, na jaki został on zakupiony, okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym.

 12. W salach kinowych obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych.

 13. Na terenie naszego Kina obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, oraz zakaz konsumpcji na salach kinowych.

 14. Osoby pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.

 15. Na całym terenie budynku SOKÓŁ obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania e-papierosów.

 16. Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania oraz wnoszenia na sale kinowe kamer, aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju urządzeń rejestrujących dźwięk.

 17. Na terenie Kina zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej, w tym akwizycji.

 18. Na seansach grupowych dla młodzieży odpowiedzialność za zachowanie oraz ewentualne szkody wyrządzone przez podopiecznych ponoszą opiekunowie grup.

 19. Za osoby niepełnoletnie oraz ewentualne szkody wyrządzone przez podopiecznych odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

 20. Na terenie Kina obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika.

 21. Toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla klientów Kina.

 22. Obsługa Kina ma prawo odmówić wstępu osobie zachowującej się niekulturalnie, niegrzecznie, wulgarnie wobec klientów lub pracowników. Osoby w rażący sposób naruszające Regulamin będą musiały opuścić budynek. W takim przypadku nie przysługuje zwrot biletu.

 23. Kino nie zapewnia miejsc parkingowych oraz nie ponosi odpowiedzialności za organizację ruchu na parkingu obok budynku.

 

 

 

  

                                                      

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. 2018. 1000), Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania pozyskanych danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • adres: 33-300 Nowy Sącz, ul Długosza 3

 • adres e-mail kontakt@mcksokol.pl

 • telefon: 18 4482 610

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować, poprzez adres

e-mail: iod@mcksokol.pl lub pisemnie na w/w adres głównej siedziby.

Administrator przetwarza dane w celu realizacji swoich statutowych zadań.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

ADMINISTRATOR INFORMUJE, ŻE ZAINTERESOWANEMU PRZYSŁUGUJĄ NASTĘPUJĄCE PRAWA:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2)      sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),

3)      usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym - w art. 17 RODO),

4)      ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku - art. 18 RODO);

5)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6)      prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

7)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,

8)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

GROMADZENIE DANYCH:

I. Wszelkie dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ są gromadzone na dwa sposoby:

1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkowników w celu subskrypcji newslettera, korzystania z formularzy kontaktowych, wypełnienia formularzy rejestracyjnych w celu zapisu na wydarzenie, a także w celu tworzenia kont użytkowników na stronach i aplikacjach internetowych.

2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszych stron i aplikacji internetowych, tj.:

 • Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

 • Adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, tablet, smartfon itp.).

INFORMACJE O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ przeznaczone są wyłącznie na użytek Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ (do celów administracyjnych i statystycznych) lub służą do zapewnienia określonych usług naszym odbiorcom (użytkownikom).

Dane osobowe, podane przez użytkownika na stronach lub aplikacjach internetowych zamieszczonych na serwerach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, będą przetwarzane wyłącznie w celu, do którego są zbierane. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu, w jakim są one zbierane. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z danego narzędzia, aplikacji internetowej, bądź usługi.

Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane te nie będą jednak udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom trzecim i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

BEZPIECZEŃSTWO:

Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ dokłada wszelkich starań, aby chronić strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Strony i aplikacje internetowe zawierają odnośniki do innych stron internetowych.

Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasze strony i aplikacje internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane
DOSTĘPNOŚĆ W KINIE
UŁATWIENIE DOSTĘPU NA WWW
Obsługa klawiaturą
Polityka prywatności
WIZUALNE
WERSJA KONTRASTOWA
ZATRZYMAJ SLIDER
ROZMIAR TEKSTU
1
ODSTĘP POMIĘDZY WIERSZAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY SŁOWAMI
1
ODSTĘP POMIĘDZY LITERAMI
1
Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. 2018. 1000), Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania pozyskanych danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • adres: 33-300 Nowy Sącz, ul Długosza 3

 • adres e-mail kontakt@mcksokol.pl

 • telefon: 18 4482 610

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować, poprzez adres

e-mail: iod@mcksokol.pl lub pisemnie na w/w adres głównej siedziby.

Administrator przetwarza dane w celu realizacji swoich statutowych zadań.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

ADMINISTRATOR INFORMUJE, ŻE ZAINTERESOWANEMU PRZYSŁUGUJĄ NASTĘPUJĄCE PRAWA:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

2)      sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),

3)      usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym - w art. 17 RODO),

4)      ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku - art. 18 RODO);

5)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6)      prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

7)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,

8)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

GROMADZENIE DANYCH:

I. Wszelkie dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ są gromadzone na dwa sposoby:

1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkowników w celu subskrypcji newslettera, korzystania z formularzy kontaktowych, wypełnienia formularzy rejestracyjnych w celu zapisu na wydarzenie, a także w celu tworzenia kont użytkowników na stronach i aplikacjach internetowych.

2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszych stron i aplikacji internetowych, tj.:

 • Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

 • Adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, tablet, smartfon itp.).

INFORMACJE O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe zbierane przez strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ przeznaczone są wyłącznie na użytek Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ (do celów administracyjnych i statystycznych) lub służą do zapewnienia określonych usług naszym odbiorcom (użytkownikom).

Dane osobowe, podane przez użytkownika na stronach lub aplikacjach internetowych zamieszczonych na serwerach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, będą przetwarzane wyłącznie w celu, do którego są zbierane. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu, w jakim są one zbierane. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z danego narzędzia, aplikacji internetowej, bądź usługi.

Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane te nie będą jednak udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom trzecim i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

BEZPIECZEŃSTWO:

Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ dokłada wszelkich starań, aby chronić strony i aplikacje internetowe zamieszczone na serwerach Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Strony i aplikacje internetowe zawierają odnośniki do innych stron internetowych.

Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasze strony i aplikacje internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

Obsługa klawiaturą

Poruszanie się bez użycia myszki

Stronę www.kino-sokol.pl można przeglądać bez użycia myszki, przy użyciu klawiatury. Witryna oparta jest o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po niej przy użyciu klawisza TAB. Filtry, kalendarz i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu.

Poniżej informacje jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść.

Powiększanie strony w przeglądarkach jest możliwe na dwa sposoby:

 1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL” oraz „+” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera),
 2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarek:
 • Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne powiększenia.
 • Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.
 • Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne powiększenia.
 • Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększ”.
 • Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka "Wyświetlanie", pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.

Pomniejszanie strony w przeglądarkach jest możliwe na dwa sposoby:

 1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL”oraz „-” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera);
 2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarek:
 • Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne pomniejszenia.
 • Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", pod nim jest możliwość pomniejszania czcionki i strony.
 • Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne pomniejszenia.
 • Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Zmniejsz”.
 • Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka „Wyświetlanie”, pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.

Domyślny rozmiar strony w przeglądarkach, jego ustawienie jest możliwe na dwa sposoby:

 1. po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL”oraz „0” (przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera);
 2. dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarki:
 • Internet Explorer (wersja 11): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie zaznaczamy „100%”.
 • Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane...”. Szukamy nagłówka "Treści internetowe", wybieramy w „Rozmiar czcionki” opcję „Średni”, a w „Powiększanie strony” opcję „100%”.
 • Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Rozmiar pierwotny”.
 • Safari (wersja 5): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Wielkość rzeczywista”.
 • Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka "Wyświetlanie", wybieramy w „Rozmiar czcionki” opcję „Średni”, a w „Powiększanie strony” opcję „100%”.

 

 

Informacje o dostępności

Wierzymy, że nie ma barier, których moglibyśmy nie pokonać.

Przyjdź, sprawdź i przekonaj się sam :)

KONTAKT I WSPARCIE ZE STRONY PRACOWNIKÓW

Tłumacz języka migowego online

Kontakt dla osób z niepełnosprawnościami słuchu poprzez SMS:

tel.: +48 600 439 299.

Nagranie, na sekretarce telefonicznej, aktualnego repertuaru kina oraz informacja o rezerwacji seansów grupowych:

tel.:+48 18 448 26 00

KIEROWNIK KINA/KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI KINA SOKÓŁ

Diana Kamykowska-Gacek

tel.: +48 18 448 26 32

e-mail: d.kamykowska@mcksokol.pl

DOSTĘPNOŚĆ w Kinie SOKÓŁ:

 • dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi organizujemy seanse na zamówienie. Współpracujemy z Warsztatami Terapii Zajęciowych i organizacjami wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami.

 • dla osób ze spektrum autyzmu organizujemy seanse z dopasowywanym natężeniem oświetlenia i głośnością filmu;

 • dla osób niewidomych i słabowidzących staramy się prezentować filmy z audiodeskrypcją. Współpracujemy z Fundacją POMAGAM NIEWIDOMYM oraz Polskim Związkiem Głuchych. Razem wybieramy repertuar na comiesięczny seans. Do odbioru audiodeskrypcji udostępniamy bezpłatnie słuchawki. Możliwe jest dopięcie własnych słuchawek;

 •  osoby z aparatem słuchowym mogą skorzystać z pętli indukcyjnych. Pętle umożliwiają lepszy odbiór dźwięku. Znajdują się na parterze w sali widowiskowo-kinowej im. Lucjana Lipińskiego oraz w sali kinowej im. Piotra Kosińskiego;

 • dla osób poruszających się na wózkach są wyznaczone miejsca w salach kinowych;
 • przy sprzedaży internetowej, na planie sali kinowej, miejsca dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oznaczone są piktogramem

Informacje o udogodnieniach znajdują się przy tytule filmu w REPERTUARZE. Repertuar jest na stronie www.kino-sokol.pl oraz na drukowanych ulotkach i afiszach repertuarowych. Ulotki dostępne są w kasie biletowej MCK SOKÓŁ.

Ceny biletów 

Ulgowe bilety na wszystkie seanse kinowe oferujemy w każdy poniedziałek. Nie pobieramy dodatkowych opłat za okulary 3D.

POLITYKA CENOWA

Bilety ulgowe przysługują, na podstawie ważnej legitymacji:

- dzieciom, młodzieży uczącej się, studentom,

- emerytom, rencistom,

- posiadaczom Karty Dużej Rodziny oraz Nowosądeckiej Karty Rodziny (karta + dowód osobisty, karta dziecka + legitymacja),

- aktywnym Honorowym Dawcom Krwi,

- działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych (tylko na wydarzenia artystyczne).

Bilety darmowe, na podstawie stosownych dokumentów przysługują:

- przewodnikom osoby z pierwszą grupą inwalidzką,

- opiekunom dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

DOJAZD I PARKING

MCK SOKÓŁ mieści się w centrum miasta przy ul. Długosza 3. Dysponujemy parkingiem bez barier architektonicznych z oznakowanym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking i wejście do budynku znajdują się od ul. Kościuszki. Możesz w łatwy sposób dojechać tu komunikacją miejską (przystanki: Długosza-Planty, Konarskiego i Kościuszki).

OTOCZENIE INSTYTUCJI

Wejście do budynku – proponujemy dwa rozwiązania:

 1. 5 schodów. Przy tym wejściu, po lewej stronie, znajduje się plansza dotykowa z planem przestrzennym parteru.

 2. Skorzystanie z podjazdu z poręczami, prowadzącego do drzwi. Tu znajduje się dzwonek sygnalizujący obsłudze w recepcji ewentualną pomoc osobom poruszającym się na wózku, opiekunom z dzieckiem w wózku oraz wszystkim osobom o indywidualnych potrzebach.

KASA BILETOWA

Kasa znajduje się na poziomie wejścia do budynku. Dysponujemy dwoma ladami/oknami obsługi o różnych wysokościach w zależności od potrzeb klienta.

PRZESTRZEŃ W INSTYTUCJI

Każda kondygnacja budynku w części usługowej udostępniona jest osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Winda osobowa ma wyjścia z dwóch stron. Każdy poziom zapowiadany jest przez lektora, a przyciski sterujące pracą windy mają wypukłą strukturę oraz zapisane są alfabetem Braille’a.

Poziom -1: sala kominkowa, sala im. Zofii Rysiówny, toalety

Poziom 0: sala im. Danuty Szaflarskiej

Poziom 1: wyjście z budynku, kasa, sala kinowa im. Piotra Kosińskiego, sala widowiskowo-kinowa im. Lucjana Lipińskiego, toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami

Poziom 2: kawiarnia Klub Sztuki, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami

Poziom 3: sala im. Romana Sichrawy

Poziom 4: sala edukacyjna, balkon sali im. Romana Sichrawy, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami

Poziom 5: sala im. Bolesława Barbackiego, toalety

W salach kinowych, koncertowych, konferencyjnych i szkoleniowych wyznaczone są miejsca na wózki inwalidzkie.

Tablice tyflograficzne z rozmieszczeniem przestrzennym układu sali znajdują się przy wejściach do sali widowiskowo-kinowej im. Lucjana Lipińskiego.

Psy asystujące są mile widziane, zapewniamy miskę z wodą – dostępna jest w kasie biletowej.

TOALETA

Toaleta, przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, znajduje się w korytarzu za kasą biletową po lewej stronie. W toalecie jest przewijak. Druga toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajduje się na 1. piętrze obok kawiarni Klub Sztuki.
Trzecia toaleta jest na 2. piętrze obok sali edukacyjnej. Toalety wyposażone są w system dźwiękowo-wizualny.

JAK SIĘ ZACHOWAĆ W PRZYPADKU EWAKUACJI

Wszystkie pomieszczenia - Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ul. Długosza 3 oraz Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu ul. Kościuszki 34 - tworzą organizacyjnie i technicznie jeden wzajemnie uzupełniający się obiekt. Wyposażone są w system sygnalizacji pożaru z monitoringiem całodobowym, podpiętym do Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Czujki alarmowe po wykryciu zadymienia uruchamiają sygnał dźwiękowy i świetlny. Sygnalizatory akustyczne są słyszalne w każdej części obiektu, a sygnalizatory optyczne dodatkowo zamontowane są w toaletach dla osób niepełnosprawnościami.

Ewakuacją do momentu przybycia Straży Pożarnej dowodzi kierownik techniczny obiektu lub jego zastępca. Jeżeli kierownik techniczny lub zastępca kierownika są nieobecni, to opuszczeniem budynku kierują:

- ewakuacją osób korzystających z sal kinowych - odpowiedzialny w danym dniu i na danej zmianie opiekun sali – bileter;

- ewakuacją osób korzystających z sal wystawowych - odpowiedzialny w danym dniu i na danej zmianie opiekun ekspozycji;

- ewakuacją osób korzystających z pozostałych pomieszczeń - sal w obiekcie – osoba odpowiedzialna za organizację zajęć, obecna w danym dniu i czasie np. koordynator wydarzenia, instruktor, trener;

- ewakuacją osób korzystających z kawiarni Klub Sztuki - obsługa kawiarni.

Ewakuowane w pierwszej kolejności są dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności poruszania się (z różnych względów). Osoby odpowiedzialne za ich ewakuację w pierwszej kolejności zadbają o wyznaczenie i zobowiązanie osób sprawnych z najbliższego otoczenia do udzielenia potrzebującym pomocy (w miarę ich możliwości) oraz wskażą drogi ewakuacyjne i lokalizację sprzętu ewakuacyjnego.

W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację klatki ewakuacyjne są oddymiane za pomocą klap i nawietrzania mechanicznego. Drogi ewakuacyjne wyposażono w awaryjne oświetlenie oraz fluorescencyjne znaki kierunkowe, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej. W dolnych partiach pomieszczeń panować będzie mniejsze zadymienie. Poruszać trzeba się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu.

Długość drogi ewakuacyjnej, z poszczególnym pomieszczeń obiektu do klatek ewakuacyjnych i do wyjścia na zewnątrz obiektu, nie przekracza 20 m.

Wstecz